Semester utan stress..

Allmänna hyresvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR VID UTHYRNING

​Nedan villkor gäller för uthyrare Napoli Handels AB 556192-0546 och Bilfynd Fritidsfordon AB 559111-1017 (står angivet enbart "uhyraren"* i texten nedan)

Allmänna hyresvillkor för husbiluthyrning

Bästa kund!

Din avtalspartner är den lokala uthyrningsstation som lämnar ut fordonet till dig. Följande hyresvillkor gäller för det avtal som tecknas vid bokning av en husbil. Läs därför grundligt igenom dessa affärsvillkor.

Allmänna hyresvillkor för husbilar i Sverige

1. Giltighetsområde, avtalets innehåll och gällande rätt

1.1 Följande allmänna affärsvillkor för uthyraren*, dess partners och licensinnehavare (i det följande kallad "uthyraren") utesluter alla andra villkor. Villkor från hyrestagarens sida som är oförenliga med eller avviker från uthyrarens allmänna affärsvillkor accepteras inte. Uthyrarens allmänna affärsvillkor gäller även om uthyraren får kännedom om villkor från hyrestagarens sida som är oförenliga med eller avviker från uthyrarens allmänna affärsvillkor och ändå hyr ut husbilen till hyrestagaren utan förbehåll.
1.2 Avtalet med uthyraren gäller uteslutande för uthyrning av husbilen. Uthyraren har ingen skyldighet att tillhandahålla resetjänster och i synnerhet ingen total resetjänst.
1.3 Vid en bokning tecknas ett hyresavtal mellan uthyraren och hyrestagaren/hyrestagaren för vilket uteslutande svensk rätt gäller. Hyrestagaren planerar och genomför sin resa på egen hand och ska använda fordonet på ett ansvarsfullt sätt. Hyresavtalet gäller under den överenskomna tiden. En automatisk förlängning av hyresavtalet på obestämd tid är utesluten.
1.4 Samtliga överenskommelser mellan uthyraren och hyrestagaren ska ske skriftligen.

2. Åldersbegränsning och behöriga förare

2.1 Hyrestagaren och alla förare ska vara minst 24 år. För fordon över 3,5 ton är minimiåldern 25 år. Såväl hyrestagaren som förarna måste sedan minst ett år (för fordon över 3,5 ton minst tre år) inneha ett körkort med behörighet B* eller motsvarande nationellt/internationellt körkort. Vid upphämtning av husbilen måste ett giltigt körkort och id/pass visas. Om en fördröjning uppstår vid visandet av nämnda id handlingar, skall sådan försening ske på bekostnad av den som hyr. Om inte hyresgästen kan visa nämnda handlingar alls har hyresvärden rätt att frånträda avtalet. De uppsägningsvillkor som anges i avsnitt 4.2 ska då gälla.
Uthyraren eller de officiella myndigheterna i det land man hyr ifrån kan kräva ett internationellt körkort (för icke - EU-medborgare)
*För husbil /personbils klass 2 med totalvikt över 3,5ton gäller för att köra på svenskt B-körkort att körkorten har tagits före den 1/7 - 1996 och inte blivit återkallat, annars krävs C-behörighet. Exakta regler kan hittas på www.transportstyrelsen.se
För utländska körkort gäller alltid C-behörighet för husbil med totalvikt överstigande 3,5ton.
2.2 Observera att några av uthyrarens fordon har en totalvikt på mer än 3,5 ton och att det krävs motsvarande körkortsbehörighet för att framföra dessa fordon. Personer med körkortsbehörighet B bör för säkerhets skull rådgöra med uthyraren avseende den tekniskt godkända totalvikten för det fordon som hyrestagaren ska hyra. Om hyrestagaren inte kan visa upp motsvarande körkort betraktas detta som att husbilen inte har avhämtats. I så fall gäller avbokningsvillkoren i punkt 4.2.
2.3 Fordonet får endast framföras av hyrestagaren och de förare som anges vid avhämtningen.
2.4 Hyrestagaren är skyldig att notera namn och adress för alla förare som (även endast tidvis) tillåts köra fordonet och på begäran överlämna dessa uppgifter till uthyraren. Hyrestagaren ansvarar själv för de handlingar som utförs av de förare som tillåts framföra fordonet.

3. Hyrespriser och prisberäkning samt hyrestid

3.1 Hyrespriserna baseras som princip alltid på uthyrarens giltiga prislista vid tidpunkten då avtalet ingås. Även en eventuellt föreskriven minsta hyrestid under vissa restider baseras på uthyrarens giltiga prislista vid tidpunkten då avtalet ingås. Hyrespriset baseras alltid på prislistans priser för den säsong inom vilken den bokade hyrestiden infaller. 
3.2 Hyrespriserna inkluderar körsträcka vid weekend max 100mil, vid veckohyrning max 200mil, (övermil debiteras med 25.-/milen) ett försäkringsskydd enligt respektive kaskoförsäkring (se punkt 12 nedan).

3.3 Under hyrestiden debiteras en dagshyra för varje påbörjat dygn. Hyrestiden startar när hyrestagaren hämtar husbilen på uthyrningsstationen och upphör när personalen på uthyrningsstationen tar emot husbilen. Avhämtning kl 14.00-16.00 och återlämning kl 09.00-10.00 (detta räknas som ett helt dygn)
3.4 Vid återlämning efter den skriftligen avtalade tidpunkten debiteras en hyra med SEK 1000.- per påbörjad timme. Hyrestagaren bär de kostnader som uppkommer om en efterföljande hyresman eller en annan person riktar ersättningskrav mot uthyraren då avhämtningen av ett fordon försenats på grund av hyrestagaren.
3.5 Om ett fordon återlämnas innan den avtalade hyrestiden löpt ut ska hela det avtalade hyrespriset betalas om inte fordonet kan hyras ut till någon annan.
3.6 Husbilen överlämnas fulltankad och ska återlämnas med full tank. I annat fall debiterar uthyraren rm grundavgift på 495.- + bränslekostnaden enligt aktuell prislista. Hyrestagaren betalar bränsle- och driftskostnader under hyrestiden.
3.7 Hyra med återlämning på annan ort är ej möjligt.

4. Bokning och ombokning

4.1 Bokningar är endast bindande sedan de bekräftats av uthyraren enligt punkt 4.2 och gäller endast fordonsgrupper, inte fordonstyper. Detta gäller även om en konkret fordonstyp används som exempel för att beskriva en fordonsgrupp. Uthyraren reserverar sig rätten att ersätta den valda husbilen med liknande eller bättre fordon.
4.2 När hyrestagaren fått en skriftlig bokningsbekräftelse av uthyraren ska 20 % av hyrespriset, dock minst 3 000 svenska kronor, betalas inom sju dagar. Därmed är bokningen bindande för båda parter. Om hyrestagaren överskrider denna frist är uthyraren inte längre bunden till bokningen. Om hyrestagaren avbokar den bindande bokningen uppkommer följande avbokningsavgifter, räknat från den första bekräftade bokningen:
• 20 % av hyrespriset eller minst 2 000 svenska kronor fram till 50 dagar före hyresstart
• 50 % av hyrespriset mellan 49 och 15 dagar före hyresstart
• 80 % av hyrespriset vid mindre än 15 dagar före hyresstart
• 100 % av hyrespriset på avhämtningsdagen eller om fordonet inte avhämtas
4.3 Den bokning som hyrestagaren fått bekräftad kan bokas om från bokningsdagen och fram till senast 60 dagar före den avtalade hyresstarten, förutsatt att det finns ledig kapacitet hos uthyraren och att den önskade, alternativa bokningen har samma omfattning som den första bokningen. Ombokningar kan endast göras samma år. Senare ombokningar är inte möjliga. För varje ombokning debiteras en omkostnadsavgift enligt aktuell prislista. Någon laglig rätt att boka om eller att ändra uppgifterna finns inte.

5. Betalningsvillkor och deponering

5.1 Det preliminära hyrespriset på basis av bokningsuppgifterna ska överföras till ett av uthyraren angivet konto senast 30 dagar före hyresstart och överföringen ska vara avgiftsfri för uthyraren.
5.2 Deponeringen på 5.000 svenska kronor ska vara inbetald till uthyraren senast vid avhämtningen av fordonet. Inbetalningen ska ske utan avgifter för uthyraren (Mastercard, Visa). Det är inte möjligt att betala deponeringen med ett påfyllt Prepaid-kreditkort eller med kontanter.
5.3 Vid kortfristiga bokningar (mindre än 30 dagar fram till avhämtningsdagen) ska deponering och hyrespris betalas omgående.
5.4 Uthyraren återbetalar deponeringen när fordonet återlämnats enligt bestämmelserna och när hyresavtalets sluträkning reglerats. Kostnader som uppstått utöver det hyrespris som hyrestagaren betalat i förskott avräknas mot deponeringen när fordonet återlämnas.
5.5 Om hyrestagaren hamnar i dröjsmål med sina betalningsskyldigheter utgår lagstadgad dröjsmålsränta.

6. Avhämtning och återlämning

6.1 Före avfärd är hyrestagaren skyldig att närvara vid en utförlig instruktion av fordonet som genomförs av uthyrarens specialist på uthyrningsstationen. Samtidigt utfärdas ett avhämtningsprotokoll (Check Out) som beskriver fordonets tillstånd och som ska undertecknas av båda parter. Uthyraren har rätt att ställa in utlämningen av fordonet tills instruktionen genomförts. Om hyrestagaren orsakar en försening av överlämnandet ska denne stå för uppkomna kostnader.
6.2 Vid återlämningen är hyrestagaren skyldig att tillsammans med personalen på uthyrningsstationen genomföra en slutbesiktning av fordonet. Besiktningen noteras i ett återlämningsprotokoll (Check In) som ska undertecknas av både uthyraren och hyrestagaren. Hyrestagaren ska stå för kostnader för skador som inte noterats i avhämtningsprotokollet, men som konstateras när fordonet återlämnas.
6.3 Avhämtning av fordon kan ske på de vardagar som finns angivna på respektive fordonsklass , kl 14-16.00. De tider som anges i hyresavtalet betraktas som bindande. Avhämtnings- och återlämningsdagarna beräknas tillsammans som en dag, förutsatt att hanteringen inte tar mer än 24 timmar eller tar längre tid enbart på grund av uthyraren.
6.4 När husbilen överlämnas till hyrestagaren är den ren invändigt och hyrestagaren ska återlämna husbilen i samma rena tillstånd. Om en rengöring är nödvändig ska den bekostas av hyrestagaren.

7. Förbjuden användning samt noggrannhets- och varsamhetsplikt

7.1 Hyrestagaren får inte använda fordonet för följande ändamål: För deltagande i motortävlingar och fordonstester, för transport av brandfarliga, giftiga eller farliga ämnen, för brott mot tullregler och andra brottsliga gärningar, även om de endast är straffbara på orten där de begås, för uthyrning eller yrkesmässiga persontransporter eller för andra ändamål som strider mot den avtalade användningen, i synnerhet körning i terräng som fordonet inte är avsett för.
7.2 Fordonet ska hanteras på ett skonsamt och korrekt sätt och alltid låsas ordentligt. De föreskrifter och tekniska regler som gäller för användningen ska följas. Drifttillstånd, framför allt olje- och vattennivå samt ringtryck, ska regelbundet kontrolleras. Hyrestagaren är skyldig att regelbundet kontrollera att hyresobjektet är i ett trafiksäkert tillstånd.
7.3 Alla fordon är rökfria. Det innebär att det inte är tillåtet att röka någonstans i fordonet. Husdjur får INTE medföras utan ett uttryckligt medgivande från uthyraren. Rengöringskostnader som uppstått efter brott mot dessa föreskrifter betalas av hyrestagaren. Hyrestagaren ska även stå för de kostnader som uppstår på grund av att fordonet måste luftas eller rengöras från rök inklusive uteblivna intäkter på grund av att fordonet härigenom inte kunnat hyras ut under en tid.
7.4 Om hyrestagaren bevisligen brutit mot föreskrifterna i punkt 7.1, 7.2 och 7.3 ovan har uthyraren rätt att säga upp hyresavtalet utan uppsägningstid.

8. Åtgärder vid olycksfall

8.1 Vid olycksfall samt vid brand, stöld eller djurkollision ska hyrestagaren omgående meddela polisen och via uthyrningsstationen (telefonnumret står på hyresavtalet), dock senast första arbetsdagen efter den dag då olycksfallet inträffade. Inga ersättningskrav från andra inblandade får tillmötesgås.
8.2 Hyrestagaren är skyldig att sammanställa en utförlig rapport, även vid små skador, med stöd av en skiss. Om hyrestagaren - oavsett orsak - underlåter att upprätta ett protokoll, med följden att försäkringen för skadorna inte betalas ut, är hyrestagaren skyldig att själv stå för alla uppkomna skador. 8.3 Den fullständigt ifyllda och undertecknade olycksrapporten ska överlämnas till uthyraren senast när fordonet återlämnas. Hyrestagaren ska framför allt uppge namn och adress för inblandade personer och eventuella vittnen samt registreringsnummer på inblandade fordon.

9. Utlandsresor

Utlandsresor inom Norge och Danmark får genomföras. För resor till länder i övriga Europa krävs skriftlig tillstånd på förhand från uthyraren. Resor till krigs- och krisområden samt utanför EU (undantaget Norge) är förbjudna.

10. Brister på husbilen

10.1 Hyrestagaren har inte rätt till ersättning för brister som uthyraren inte kan hållas ansvarig för.
10.2 Hyrestagaren ska skriftligen uppmärksamma uthyraren på eventuella brister på husbilen eller dess utrustning som konstaterats efter hyresstarten. Ersättningskrav på grund av senare upptäckta brister är uteslutna, med undantag för ersättningskrav som gäller brister som är svåra att upptäcka.

11. Reparation och ersättningsfordon

11.1 Hyrestagaren får anlita verkstad för reparationer som är nödvändiga för fordonets drift- och trafiksäkerhet, förutsatt att kostnaden understiger 1 000 svenska kronor. Större reparationer kräver medgivande från uthyraren. Uthyraren bekostar reparationerna efter uppvisande av originalkvitton samt utbytta delar, såvida det inte är hyrestagaren som ansvarar för skadorna enligt punkt 12 nedan. Däckskador är undantagna från denna regel.
11.2 Om en brist som uthyraren ansvarar för behöver repareras, och om hyrestagaren inte på egen hand åtgärdar bristen, ska hyrestagaren omedelbart uppmärksamma uthyraren på bristen och därmed säkerställa en lämplig tidsfrist till reparationen. Uthyraren kan inte hållas ansvarig för landsspecifika förhållanden (t.ex. infrastruktur) som fördröjer en reparation.
11.3 Om husbilen utan hyrestagarens förskyllan förstörs eller om det kan förväntas att användningen av fordonet förhindras under en orimligt lång tid eller inte längre är möjlig, har uthyraren rätt att inom rimlig tid tillhandahålla ett likvärdigt ersättningsfordon. Om uthyraren tillhandahåller ett likvärdigt ersättningsfordon har hyrestagaren inte rätt att säga upp hyresavtalet. Om uthyraren i detta fall erbjuder en husbil i en lägre prisgrupp och om hyrestagaren accepterar detta, ska uthyraren ersätta hyrestagaren med ett belopp motsvarande prisskillnaden till det hyresbelopp som hyrestagaren betalt i förskott.
11.4 Om husbilen förstörs genom hyrestagarens förskyllan eller om det kan förväntas att användningen av fordonet genom hyrestagarens förskyllan förhindras under en orimligt lång tid eller inte längre är möjlig, har uthyraren rätt att förvägra hyrestagaren ett ersättningsfordon. Hyrestagaren har i detta fall inte rätt att säga upp hyresavtalet. Om uthyraren tillhandahåller ett ersättningsfordon kan uppkomna transferkostnader debiteras hyrestagaren.

12. Hyrestagarens ansvar och kaskoförsäkring

12.1 Uthyraren tillhandahåller en helkaskoförsäkring som vid ersättningsbara skadefall täcker kostnaderna med en självrisk på 5.000-11.000 svenska kronor per skadefall. Självrisken är obligatorisk och kan inte elimineras. Storlek av självrisk beroende på vilken typ av skada som den avser, finns angivet i hyresavtalet.
12.2 Ansvarsbefrielsen enligt punkt 12.1 bortfaller om hyrestagaren orsakat skadorna med uppsåt eller grov oaktsamhet.
12.3 Hyrestagaren ansvarar även i följande fall för skador som uppstått genom hyrestagarens förskyllan:
• om skadorna orsakats av att hyrestagaren framfört fordonet under påverkan av droger eller alkohol
• om hyrestagaren eller den förare som hyrestagaren överlåtit fordonet till gör sig skyldig till smitning
• om hyrestagaren i strid med sin skyldighet enligt punkt 8 underlåter att tillkalla polis, undantaget om brottet mot skyldigheten inte haft någon inverkan på fastställandet av orsaken till skadan eller skadans omfattning
• om hyrestagaren bryter mot andra skyldigheter enligt punkt 8, undantaget om brottet mot skyldigheten inte haft någon inverkan på fastställandet av orsaken till skadan eller skadans omfattning
• om skadorna beror på förbjuden användning enligt punkt 7.1
• om skadorna beror på ett brott mot föreskrifterna enligt punkt 7.2
• om skadorna orsakats av en obehörig förare som hyrestagaren överlåtit fordonet till
• om skadorna beror på att fordonets mått inte beaktats
• om skadorna beror på att bestämmelserna för fordonets lastvikt inte beaktats
12.4 För att förhindra extra kostnader för skadebedömningsavgifter kan uthyraren vid begäran överlämna schablonmässiga räkningar till hyrestagaren för uppkomna olycksskador.
12.5 Hyrestagaren ansvarar för alla avgifter, pålagor, böter och straff som uppkommer i samband med att fordonet används och som åläggs uthyraren, förutsatt att det inte är uthyraren som gjort sig skyldig till dessa. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera hyrestagarens kreditkort för uppkomna avgifter, pålagor, böter och straff. De extra bearbetningsavgifter som tillkommer baseras på uthyrarens aktuella prislista.
12.6 Om det finns flera hyresmän är dessa solidariskt ansvariga gäldenärer.

13. Uthyrarens ansvar och preskribering

13.1 Uthyraren har ett obegränsat ansvar för uppsåt och grov oaktsamhet. För enkel oaktsamhet har uthyraren endast ett begränsat ansvar för avtalstypiska och förutsägbara skador vid brott mot en skyldighet som hör till avtalets syfte (kardinalplikt). Denna ansvarsmodell gäller även vid prestationshinder vid avtalets slut.
13.2 Ovannämnda begränsningar och undantag för ansvar gäller inte för anspråk enligt produktansvarslagen eller för skador efter brott mot livet, kroppen, hälsan eller friheten.
13.3 Anspråk som inte utesluts enligt punkt 13.1, utan som endast begränsas till omfattningen, preskriberas efter ett år med start i slutet av det år då anspråket uppkommit och då borgenären fått kännedom om förhållandena som ligger till grund för anspråket och som gäldenären fått kännedom om eller utan grov oaktsamhet borde fått kännedom om. Med undantag för ersättningsanspråk som beror på skador mot livet, kroppen, hälsan eller friheten samt ersättningsanspråk enligt produktansvarslagen, preskriberas ersättningsanspråken utan hänsyn till borgenärens kännedom eller grovt oaktsamma okunskap efter fem år med start i slutet av det år då anspråket uppstått.
13.4 För hyresavtalet gäller de allmänna affärsvillkoren och den aktuella prislistan som vid hyresstarten används på uthyrningsstationen och som publicerats på Internet.

14. Lagring och vidarebefordran av personuppgifter

14.1 Hyrestagaren är införstådd med att uthyraren lagrar hyrestagarens personuppgifter.
14.2 Uthyraren får via den centrala varningsfunktionen vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part som har ett berättigat intresse av uppgifterna om de uppgifter som lämnats i samband med hyran på viktiga punkter är oriktiga och eller om fordonet inte återlämnas senast 24 timmar efter att en eventuellt förlängd hyrestid löpt ut eller om hyresbeloppet måste krävas in med lagstadgade inkassoförfaranden eller om de checkar som hyrestagaren lämnat saknar täckning. Utöver detta kan uppgifterna vidarebefordras till alla myndigheter som ansvarar för att utreda förseelser och brott om hyrestagaren uppträtt på ett bedrägligt sätt eller om det finns tydliga indikationer på detta. Detta sker till exempel om hyrestagaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med hyresavtalet, uppvisat falska ID-handlingar eller ID-handlingar som anmälts som försvunna, inte återlämnat fordonet, inte meddelat tekniska fel samt gjort sig skyldig till trafikbrott och liknande.

15. GPS-lokalisering av fordon

Uthyrarens fordon kan vara utrustade med ett GPS-lokaliseringssystem.

16. Laga domstol
Laga domstol för alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med hyresavtalet för fordonet är den laga domstol som gäller för uthyrningsstationen, såvida hyrestagaren inte har en allmän laga domstol i landet eller om en hyresman som väcker talan efter avtalets slut flyttar sin bostadsort eller vanliga uppehållsort till utlandet eller om hyrestagarens bostadsort eller vanliga uppehållsort inte är känd vid tidpunkten då talan väcks.

Första instans skall alltid vara Helsingborgs Tingsrätt.

Reservation för ev. ändringar, senast uppdatering